حسابداری و حسابرسی
Accounting and Auditing 
قالب وبلاگ

منابع پیشنهادی برای آزمون دکترای حسابداری

تئوری حسابداری


· تئوری های حسابداری تالیف دکتر رضا شباهنگ

· تئوریهای حسابداری بلکویی ترجمه دکتر علی پارسائیان

· تئوریهای حسابداری هندریکسون جلد اول و جلد دوم

· تئوری های حسابداری ولک جلد اول و دوم

· تئوری های اثباتی حسابداری زیمرمن

· تئوری حسابداری ویلیام اسکات

· تئوری حسابداری شرودر

· تئوری های حسابداری دیگان


حسابداری مدیریت· حسابداری مدیریت رضا شباهنگ

· حسابداری مدیریت پرویز بختیاری

· حسابداری مدیریت استراتژیک حسن مدرکیان

· حسابداری مدیریت کارل مور و رابرت ژادیک ترجمه محمد عبده تبریزی و محسن دستگیر

· حسابداری مدیریت بلوچر. چن و لین ترجمه علی پارسائیان

· حسابدار مدیریت ارزش آفرینی در محیط پویا دکتر احمد مدرس و کیهان مهام

· مباحث نوین در حسابداری مدیریت

· حسابداری مدیریت هورون گرن ترجمه دکتر ایرج نوروش


حسابرسی· حسابرسی جلد اول و دوم سازمان حسابرسی

· حسابرس کامپیوتری ناصرآریا انتشارات سازمان حسابرسی

· فلسفه حسابرسی یحیی حساس یگانه

· مروری جامع بر حسابرسی حامد فیلی

· راهنمای آموزشی استانداردهای حسابرسی

· حسابرسی عملکرد و حسابرسی مدیریت سازمان حسابرسی


مدیریت مالی· مدیریت مالی دکتر رضا تهرانی

· مباحثی در تئوری و مدیرت مالی غلامرضا اسلامی بیدگلی

· تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری و مدیریت سبد اوراق بهادرار غلامرضا اسلامی بیدگلی

· نظریه های مالی نوین غلامرضا اسلامی بیدگلی

· مدیریت سرمایه گذاری رضا تهرانی

· مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته دکتر رضا راعی

· تصمیم گیری در مسائل مالی وکیلی فرد

· مدیریت استراتژیک مالی روث بندر ترجمه دکتر سید محمد اعرابی و دکتر محرم رزمجویی

· مدیریت مالی جلد اول و دوم هاشم نکومرام و همکاران

· مدیریت مالی راهبردی فریدون رهنمای رودپشتی

· مدیریت مالی جلد اول و دوم دکتر احمد مدرس و فرهاد عبدالله زاده

· تئوری نوین سرمایه گذاری جلد اول و دوم رابرت هاگن ترجمه پارسائیان

· تئوری های مالی کاپلند و وستون ترجمه رضا تهرانی و عسگر نوربخش


آمار· آمار و کاربرد آن در مدیریت دکتر عادل آذر و منصور مومنی

· آمار و کاربرد آن در مدیریت صدقیانی و ابراهیمی

· آمار و کاربرد آن در مدیرت هادی رنجبران

· آمار توصیفی دکتر علی مدنی


روش تحقیق و ماخذشناسی· روش تحقیق و ماخذ شناسی تالیف دکتر علی دلاور

· روش تحقیق دکتر هوشنگ تقی زاده

· روش تحقیق دکتر علی طبیبی


زبان عمومی و تخصصی· گرامر زبان عمومي ، تالیف عباس فرزام و کتاب 504 واژه ویژه آزمون تافل

· زبان تخصصي دكتر داوود اقوامي و زبان تخصصي آقاي عبدالرضا تالانه


مطالب مربوط به مباحث کلی حسابداری· مروری جامع بر حسابداری مالی دکتر ایرج نوروش و همکاران

· حسابداری صنعتی مرحوم احمد ظریف فرد.

 

منابع آزمون دکترای حسابداری که نواب کونانی دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد بروجرد معرفی کردن به شرح ذیل می باشد:تئوری حسابداری (ضریب3)

*       تئوریهای حسابداری 1و2 تالیف دکتر رضا شباهنگ

*       تئوری حسابداری 1 تالیف هندریکسون

*       مقالات مربوط به تئوری حسابداری چاپ شده در مجلات بررسی های حسابداری.

*       بلکویی-کلیه فصول

*       واتز و زیمرمن ۴فصل اول

*       نشریه ١١٣ سازمان حسابرسی

*       تئوری اسکات ترجمه پارسائیان دو جلد

*       تئوری حسابداری مالی دکتر نیکومرام و بنی مهد

*       (پیشنهاد می شود کتاب تئوری اثباتی و تئوری ولک ترجمه دکتر پارسائیان نیز مطالعه گردد. )


حسابداری مدیریت (ضریب 3)

*       حسابداری مدیریت تالیف دکتر رضا شباهنگ نشریه 131 سازمان حسابرسی

*       هزینه یابی هدف تالیف دکتر فریدون رهنمای رودپشتی

*       هزینه یابی فعالیت تالیف دکتر فریدون رهنمای رودپشتی

*       حسابداری بهای تمام شده 1و2و3 دکتر نوروش

*       حسابداری صنعتی.با تاکید بر مسائل مدیریتی- هورن گرن فاستر و داتار(دو جلد)

*       ترجمه دکتر پارساییان و بزرگ اصل وجلد سوم ترجمه دکتر

*       مبانی حسابداری مدیریت تالیف دکتر فریدون رهنمای رودپشتی

*       حسابداری مدیریت راهبردی تالیف دکتر فریدون رهنمای رودپشتی

*       حسابداری صنعتی 1و2و3 سورن ابنوس

*       حسابداری صنعتی 1و2و3 اسکندری

*       حسابداری مدیریت بلوچر ترجمه دکتر پارساییان

مدیریت مالی (ضریب 3)

*       کتاب مدیریت مالی 1و2 دکتر جهانخانی انتشارات سمت .

*       مدیریت مالی 1و2 دکتر وکیلی فرد

*       مدیریت مالی شریعت پناهی جلد 2

*       مدیریت مالی 1و2 دکتر تقوی( پیام نور)

*       مدیریت مالی 1و2 دکتر رهنما و.....

*       کتاب تست مدیریت مالی تالیف دکتر تهرانی .

*       مبانی مدیریت مالی و مهندسی ریسک تالیف دکتر راعی و سعیدی

*       مدیریت مالی راهبردی تالیف دکتر رهنما و دکتر نیکومرام

*       مبانی مدیریت مالی و مهندسی ریسک تالیف دکتر راعی و سعیدی

*       تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری و مدیریت سبد اوراق بهادار ترجمه دکتر اسلامی بیدگلی و دکتر هیبتی و دکتر رهنما

*       مدیریت سرمایه گذاری راعی

*       مدیریت نوین سرمایه گذاری هاگن ترجمه دکتر خدارحمی و دکتر پارسائیان

*       (پیشنهاد می شود کتاب مدیریت سرمایه گذاری جونز ترجمه دکتر تهرانی وکتاب ها و مجموعه مقالات دکتر رهنما نیز مطالعه گردد.


حسابرسی (ضریب 3(

*       نشریه 124 سازمان حسابرسی (استانداردهای حسابرسی ایران) تست های استانداردهای حسابرسی دكتر مهام و تستهای استانداردهای حسابرسی اسکندری

*       نقش اقتصادی حسابرسی در بازارهای آزاد و بازار های تحت نظارت ترجمه حامی امیر اصلانی نشریه 159 سازمان حسابرسی. کتاب خانم واندا والاس

*       فلسفه حسابرسی دكتر حساس یگانه

*       مفاهیم بنیادی حسابرسی ترجمه دکتر نیکخواه نشریه 121 سازمان حسابرسی

*       حسابرسی عملكرد مدیریت نشریه سازمان حسابرسی

*       حسابرسی داخلی ترجمه عباس ارباب سلیمانی نشریه 174 سازمان حسابرسی

*       حسابرسی کامپیوتری نشریه 83سازمان حسابرسی

*       دستورالعمل حسابرسی نشریه 150 و95 سازمان حسابرسی(البته یک فصل نشریه 95)

*       مقالات و مطالب مربوط به حاکمیت شرکتی ، حسابرسی ریسک

*       حسابرسی رویکردی یکپارچه 1و2 ارنز ترجمه پارسائیان

*       حسابرسی 1 اسکندری

*       حسابرسی 1 دکتر نوروش

*       راهنمای جامع حسابرسی عملیاتی نشریه 149 سازمان حسابرسی


زبان تخصصی (ضریب 4)

*       من کتاب هاگن ، بلوچر، هورن گرن و هندریکسون را خوانده بودم و به نظرم در کنکور سئوالها از همین کتابها انتخاب شده بود.


روش تحقیق و آمار (ضریب 2)

*       روش تحقیق در علوم رفتاری دکتر بازرگان

*       روش تحقیق دکتر طبیبی

 

آمار

*       آمار جلد 1 و 2 عادل آذر بهمراه کتاب سنجش تکمیل( که حاوی جواب سئوالات کتاب عادل اذرمیباشد)

*       تست های آمار کارشناسی ارشد مدیریت حسابداری ، و اقتصاد دانشگاه ازاد سالهای قبل


ضمنا سئوالات سالهای قبل آزمون دکتری حسابداری آزاد نیز در کتابی از انتشارات ترمه گردآوری شده است.

 

[ جمعه سی ام دی 1390 ] [ 12:34 ] [ نواب کونانی ]

 

GOVERNMENT ACCOUNTING STANDARDS ADVISORY BOARD

Preface to

Indian Government Accounting Standards (IGASs)

This Preface sets out the objectives and standard-setting procedure of the Government Accounting Standards Advisory Board (GASAB) and explains the scope and authority of the Indian Government Accounting Standards. The Exposure Drafts issued by GASAB and the IGASs formulated by GASAB and notified by the President of India in accordance with the provisions of Constitution of India should be read in the context of this Preface.

Introduction

Formation of GASAB

1. Article 150 of the Constitution of India stipulates that “The accounts of the Union and of the States shall be kept in such form as the President may, on the advice of the Comptroller and Auditor General of India, prescribe.” Accordingly, with the support of the Government of India, the Government Accounting Standards Advisory Board (GASAB) was constituted by the Comptroller & Auditor General of India on August 12, 2002 for the Union and States.

Composition of GASAB

2. The following is the composition of the GASAB:

(i) Deputy Comptroller and Auditor General as Chairperson

(ii) Controller General of Accounts, Ministry of Finance, Government of India

(iii) Financial Commissioner, Railways, Ministry of Railways, Government of India

(iv) Controller General of Defence Accounts, Ministry of Defence, Government of India

(v) Additional Secretary (Budget), Ministry of Finance, Government of India

(vi) Deputy Governor, Reserve Bank of India or his/ her nominee.

(vii) Director General, National Council of Applied Economic Research (NCAER), New Delhi

(viii) President, Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), or his/her nominee

 

(ix-xii) Principal Secretary (Finance)/ Secretary (Finance) of four States by annual rotation and

1 GASAB

 

(xiii) Director General (Accounts)/ Principal Director, Office of the Comptroller and Auditor General of India, as Member Secretary.

 

3. All Members, except the Deputy Governor, Reserve Bank of India and the President, Institute of Chartered Accountants of India who could nominate their representatives, are required to attend the meeting personally. In case any Member is unable to attend the meeting, the Chairperson could be informed in advance and the absentee Member could send the views in advance of the scheduled Board meeting.

4. The GASAB Secretariat is located in the Office of the Comptroller & Auditor General of India. The Secretariat normally consists of officers from the Indian Audit & Accounts Service, Indian Civil Accounts Service, Indian Defence Accounts Service, Indian Railway Accounts Service, Indian Posts & Telecommunications Accounts and Finance Service and a nominee of Ministry of Finance.

Scope, Objectives and Responsibilities of GASAB

5. The objective of the GASAB is to formulate standards relating to accounting and financial reporting by the Union, the States and Union Territories with Legislature. The IGASs so formulated by GASAB are recommended to the Government of India for notification in accordance with the provisions of the Constitution.

6. The GASAB shall have, inter alia, the following responsibilities:-

6.1 To establish and improve standard of Government accounting and financial reporting in order to enhance accountability mechanisms;

6.2 To formulate and propose standards that improve the usefulness of financial reports based on the needs of the users;

6.3 To keep the standards current and reflect change in the Governmental environment;

6.4 To provide guidance on implementation of standards;

6.5 To consider significant areas of accounting and financial reporting that can be improved through the standard setting process; and

6.6 To improve the common understanding of the nature and purpose of information contained in the financial reports.

 

7. While formulating IGASs, the GASAB considers the well-established system of Government accounts in India with underlying accounting concepts and principles. The GASAB also examines relevance of international best practices and gives due consideration while formulating IGASs to inclusion of encouraged disclosures or additional information.

8. Consequent upon the recommendation of the Twelfth Finance Commission for introduction of accrual basis of accounting in Government and acceptance by Government of India in principle, GASAB is suggesting an

2 GASAB

operational framework and roadmap of transition to accrual basis of accounting in Governments.

Financial Statements of the Government

9. Financial Statements of the Government relate to the Annual Finance Accounts and Annual Appropriation Accounts of the Union Government, State Governments and Union Territories with Legislature. It would also include appropriate statements, schedules and notes to the above Statements. Detailed statements/schedules support the main statements/schedules while additional disclosures are meant to augment the financial statements and are included in the form of notes.

Authority, Scope and Applicability of IGASs

10. The IGASs are notified by the Government as per the powers vested under Article 150 of the Constitution. The IGASs, as notified by the Government, are applicable to the Union and the States.

11. The provisions of the IGASs do not override the provisions of any existing or future Acts or Rules made thereunder by the Union or State Governments.

12. The IGASs would be prospective in their application. The IGASs are not applicable retrospectively and the Governments are not required to reframe their Financial Statements of previous periods to comply with the IGASs.

13. IGASs by their very nature are meant to apply to material items. Any other limitation on their applicability or otherwise is made clear by GASAB in the respective standards.

14. The IGASs have standard portions set in bold italic type which should be read in the context of explanatory paragraphs in the respective Standards set in plain type. Both have equal authority; portion in bold, italic type indicating main principles whereas those in plain type explain those principles.

Standard-setting Procedure for IGASs

15. The following procedures are adopted by the GASAB for formulating IGASs:

15.1 The GASAB Secretariat identifies areas for standard formulation and places them before the GASAB for selection and approval. While doing so, the Secretariat places before the GASAB all important suggestions, references, proposals received from various sections of the Union and State Governments, members of GASAB, members of Civil Society, Professional Bodies and other stakeholders. The priorities, as approved by the GASAB, guide further functioning of the GASAB Secretariat.

3 GASAB

15.2 The GASAB Secretariat will thereafter prepare the discussion paper on the selected issues for the consideration of the GASAB.

15.3 While doing so, the Secretariat shall study the existing rules, codes and principles as internal sources, and documents/pronouncements/standards issued by other national and international standard setting and regulatory bodies. The Secretariat may also hold consultation with such other persons as are considered necessary for this purpose.

15.4 On consideration of the discussion paper and the comments received thereon, the GASAB shall finalise the Exposure Draft.

15.5 The GASAB may constitute Standing Committee from amongst the Members or their representatives to consider specific areas before finalisation.

15.6 The Exposure Draft, as approved for issue by the GASAB, shall be widely circulated in the public domain and forwarded to all stakeholders. The Exposure Draft shall also be hosted at the website of the GASAB.

15.7 Based on the comments received on the Exposure Draft, the IGAS would be finalised by the GASAB. The IGASs, as finalised, would be forwarded to the Government for notification in accordance with the provisions of the Constitution of India.

16. The meetings are normally chaired by the Chairperson. In unforeseen circumstances when Chairperson is unable to attend, the senior most member from the Central Government shall chair the meeting. The Comptroller & Auditor General of India will be kept informed of the important developments in the meetings of GASAB.

17. The GASAB may meet as often as is deemed necessary but generally not less than four times in a year. The decisions of the GASAB are preferably by general consensus. In case differences persist, the decision shall be on the basis of voting favouring the recommendation. The dissenting views should also be forwarded to the Government along with the recommendations.

18. GASAB allows an exposure period of 90 days for inviting comments on Exposure Draft.

19. The format of the Statement of IGASs ordinarily includes the following:

(i) Introduction

(ii) Objective

(iii) Scope

(iv) Definitions of the terms used in the Standard

(v) Accounting and Presentation requirements

(vi) Disclosure requirements for complying with the standard, including format of disclosure, etc., if necessary,

(vii) Explanatory paragraphs

4 GASAB

 

(viii) Transitional Provisions, if any

(ix) Effective Date.

 

Compliance with IGASs

20. All the IGASs are mandatory from the effective date(s) mentioned therein after notification of the IGAS by Government. Financial Statements cannot be described as complying with IGASs unless they comply with all the requirements of each applicable IGAS.

21. Where the accounting authorities of the Union and State Governments have deviated from the applicable IGASs, a disclosure shall be made with reasons for such deviations as well as the effect of the deviations on the Financial Statements.

5 GASAB

[ دوشنبه بیست و ششم دی 1390 ] [ 14:25 ] [ نواب کونانی ]
در مورد حسابداری صنعتی باید بگم که کتاب مروری جامع بر حسابداری صنعتی جلد ۱و۲ دکتر ایرج نوروش انتشارات نگاه دانش یه منبع کامل می باشد
[ دوشنبه بیست و ششم دی 1390 ] [ 10:15 ] [ نواب کونانی ]

موسسه ISI و چگونگی ارسال مقاله علمی به این مرکز

موسسه اطلاعات علمی (Institute for Scientific Information): بانک اطلاعات ISI مرکزی برای فهرست نمودن و پوشش دادن جامع مهمترین مجلات علمی منتشره در دنیا به منظور تبادل اطلاعات میان پژوهشگران مختلف می باشد. شمار مجلات ISI ثابت نیست. یک مجله ممکن است در یک زمان٬ از مجلات ISI محسوب شود٬ اما به دلیل کاهش بار علمی٬ بعداً از لیست مجلات ISI کنار گذاشته شود. در حال حاضر بیش از ۱۶۰۰۰ مجله٬ در لیست ISI قرار دارند. هر ساله ۲۰۰۰ مجله جدید مورد ارزیابی قرار می گیرد و حدود ده درصد آنها به لیست ISI اضافه می شوند.
هر مجله علمی قبل از انتخاب شدن و فهرست شدن در ISIیکسری مراحل ارزیابی را پشت سر می گذارد. ازجمله عوامل مورد ارزیابی و رعایت استانداردهای بانک اطلاعاتی ISI ، کمیته علمی منتخب مجله، تنوع بین المللی مقالات چاپ شده در آن، نشر به موقع مجله و جایگاه نشرآن می باشد. لازم به ذکر است که هیچ یک از این عوامل به تنهایی مورد بررسی و ارزیابی قرار نمی گیرد بلکه با بررسی مجموع عوامل یک امتیاز کلی داده خواهد شد. از جمله مواردی که در ارزیابی مجله مورد توجه قرار دارد این است که عنوان مقالات، چکیده و کلمات کلیدی باید به زبان انگلیسی باشد همچنین توصیه می شود که منابع نیز به زبان انگلیسی نوشته شوند. اگر چه اطلاعات علمی مهم به تمامی زبانها به چاپ می رسد اما موارد ذکر شده باید به زبان انگلیسی باشد تا تحت داوری و ارزیابی ISI قرار گیرد زیرا ارزیابی کنندگان مجلات علمی در ISI نمی توانند عناوین و منابع بکاررفته در مقالات را به زبان انگلیسی ترجمه کنند. داوری علمی و تخصصی مقالات چاپ شده در مجله توسط داوران نام آشنای علمی از جمله عمده ترین موارد مورد توجه ارزیابی کنندگان می باشد که گویای اعتبار و غنای علمی مجله است.

ارجاع به خود یا self citation چیست؟
اگر منابع ذکر شده در مقاله٬ پژوهش نویسندگان خود مقاله باشد٬ این کار از ارزش مقاله می کاهد زیرا جنبه بین المللی بودن آن را ضعیف می کند. درجه ارجاع به خود مجلات ISI معمولا کمتر از ۲۰٪ است.

ضریب تاثیر یا درجه تاثیر یا Impact factor چیست؟
این عامل همه ساله توسط ISI برمبنای ارجاعات به هر یک از مجلات علمی آن محاسبه می شود و نتیجه در گزارشات ارجاع مجله یا Journal Citation Reports یا به اختصار JCR ٬ منتشر می شود. این ضریب٬ نه برای مقاله یا نویسنده٬ بلکه برای مجله محاسبه می شود. محاسبه برمبنای یک دوره سه ساله صورت می گیرد. فرضا اگر در سال ۸۴ جمعا ۴۰ ارجاع به یک مجله صورت گرفته باشد و در آن مجله در سال ۸۲ تعداد ۲۶ مقاله و در سال ۸۳ تعداد ۲۴ مقاله چاپ شده باشد٬ ضریب ارجاع آن مجله٬ از تقسیم ۴۰ بر ۵۰ به دست می آید که ۸/۰ است. یعنی به طور متوسط٬ هر مقاله آن نشریه ۸/۰ مرتبه مورد استناد مقالات دیگر قرار گرفته است.

ISI بودن یک مجله را چگونه تعیین کنیم؟
بهترین راه٬ مراجعه به سایت هایی نظیر تامسون است. زیرا همچنان که گفته شد٬ هم تعداد مجلات زیاد است و هم ISI محسوب شدن یک مجله ممکن است همیشگی نباشد.هر نشریه با هر امتیاز علمی در کشور چاپ شود اگر ضریب تأثیرش صفر باشد، در این پایگاه قرار نمی گیرد. متأسفانه، در حال حاضر تمامی نشریات ایرانی دارای ضریب تأثیر صفر بوده و جایی در این پایگاه ندارند.

ISC چیست؟
ISC یا همان پایگاه استنادی علوم جدید و تکنولوژی که همانند ISI دارای مقالات دانشمندان است که خوشبختانه در ایران نیز چنین پایگاهی تاسیس شده است وهم اکنون به فعالیت می پردازد.

معیار اصلی ورود مجلات به نمایه های سه گانه ISI چیست؟
بر اساس قانون تجمع گارفیلد متون هسته برای تمامی رشته های علمی بیش از 1000 مجله نیست. همچنین مطالعه ای از سوی گارفیلد بر روی پایگاه اطلاعاتی اِس.سی.آی (Science Citation Index) نشان داده است که 75% ارجاعات در کمتر از 1000 عنوان مجله شناسایی شدند.
حال اگر لازم نباشد که یک نمایه استنادی چند رشته ای جامع بیشتر از چندهزار مجله را پوشش دهد، این مجلات را چگونه باید برگزید؟

هر چند برخی شائبه تاثیر پذیری این امر از سیاست و ... را مطرح می کنند ولی نظر ISI Thomson چیز دیگری است. یعنی هزینه- کارآیی. گارفیلد خود می گوید: چون مساله پوشش، وجهی عملا اقتصادی دارد، معیار برای آنچه انتخاب می شود، هزینه-کارایی است. هدف هزینه – کارآمدی یک نمایه به حداقل رسانیدن هزینه در ازای شناسایی یک مدرک مفید و به حداکثر رسانیدن احتمال دستیابی به یک مدرک مفید منتشره است. یک نمایه هزینه- کارآمد باید پوشش دهی خود را تا حد امکان محدود به آن مدارکی نماید که ممکن است افراد مفیدشان بدانند. به زبان ساده ISI Thomson مجلاتی را نمایه می کند که احتمال استناد به آنها بیشتر باشد.ولی چه شاخصی می تواند صلاحیت ورود دیگر مجلات به جمع مجلات منبع ISI Thomson را تایید کند. جواب بسیار ساده است: فراوانی استناد به مجلات در منابعی که پیشتر در این نمایه وارد شده اند.اگر دانشگاهها می خواهند مجلات خود را در نمایه های سه گانه ISI Thomson وارد کنند، علاوه بر رعایت ضوابط عمومی مانند وضعیت نشر، کیفیت مقالات، ترکیب سردبیری و تحریریه و ... باید در جستجوی راهکارهایی باشند که به مجلات آنها از سوی مجلات منبع ISI Thomson، استناد شود. شاید یکی از راهها تشویق محققان دانشگاه در استناد به مدارک مجلات داخلی، در مقالات ارسالی به مجلات تحت پوشش نمایه های سه گانه ISI Thomson باشد.

پيوستن پايگاه استنادى علوم ايران به ISI :
رئيس کتابخانه منطقه اى علوم و تکنولوژى گفت: پيوستن ISC به ISI با هدف افزايش سهم توليدات علمى ايران در جهان در نشستى با حضور مسئولين ISI در کتابخانه منطقه اى بررسى شد. با توجه به اينکه تمامى خصيصه هاى ISI در ISC نيز وجود دارد، کتابخانه منطقه اى علوم و تکنولوژى شيراز که متولى ايجاد ISC ( پايگاه استنادى علوم و تکنولوژى ) در کشور است، براى درج شدن مجلات بيشترى به زبان فارسى در ISI و ايجاد ارتباط بيشترISC با ISI تلاش مى کند .
با برقرارى پيوند علمى ميان ISI و ISC شناسايى علم به زبان فارسى در سطح بين المللى بيشترمى شود و سهم ايران از توليدات علمى دنيا بيشتر خواهد شد . هم اکنون بيش از 6 هزار مقاله توسط مجلات معتبر در ISC توليد مى شود اما انعکاس اين توليدات علمى در سطح بين المللى کم است که با درج تعدادى از مجلات در ISI بازتاب علمى ايران در جهان بيشتر مى شود .

وى با بيان اينکه هم اکنون 25 مجله ايرانى توسط ISI شناسايى شده و نمايه مى شود، افزود: در حال حاضر تلاش مى شود اين تعداد به 500 مجله افزايش يابد . مسئول راه اندازى ISC در ايران با بيان اينکه ايران چهارمين کشور داراى مطالعات استنادى علوم بر پايه ISI است، گفت: کشورهاى ژاپن و چين نيز توانسته اند مجلات خود را به همين روش در ISI درج کنند .

گفتنى است کتابخانه منطقه اى علوم و تکنولوژى شيراز چندى پيش مأمور راه اندازى پايگاه استنادى علوم ايران و جهان اسلام شد و اين مرکز هم کانون در تلاش براى سنجش توليدات علمى در کشورهاى اسلامى، رتبه بندى نشريات کشورهاى اسلامى، توليد نمايه استنادى علوم کشورهاى اسلامى به منظور توسعه ISC در يان تمامى کشورهاى اسلامى و پيوند دادن ISC به ISI است .
منبع:سایتhttp://emodir.com/downloads/view/213

[ شنبه بیست و چهارم دی 1390 ] [ 22:26 ] [ نواب کونانی ]
www.sayancity.com/genrals/hesab.HTM

اين سايت به آموزش حسابداري مي‌پردازد. اخبار، آموزش گام‌به‌گام حسابداري و معرفي کتاب را مي‌توان از عناوين مطرح در سايت نام برد. آموزش‌هاي ادامه‌دار حسابداري که در سايت آمده است را مي‌توان دنبال کرده و از آرشيو آن نيز براي يادگيري بهتر استفاده کرد.

http://www.samansoft.com/intro.htm

در سايتي که در اين‌جا به معرفي آن پرداخته مي‌شود مربوط به نرم‌افزار حسابداري سامان مي‌‌باشد. تعريف سرفصل‌ها، نحوه ثبت سند حسابداري، مديريت کالا، سيستم فروش، سيستم چک، سيستم خريد، گزارش‌هاي مالي، دارايي‌هاي ثابت، سامان وب، حقوق و دستمزد، گزارش‌هاي کالا، سيستم توليد، ليست قيمت‌ها و تاريخچه و سوابق اين نرم‌افزار از عناوين مندرج در اين سايت مي‌باشند


ادامه مطلب
[ شنبه بیست و چهارم دی 1390 ] [ 22:20 ] [ نواب کونانی ]

حسابداري مالي:

1-مطمئنا بهترين وكاملترين كتاب موجود در بازار ايران در زمينه مالي همانطور كه خودتان مي دانيد 2جلد كتاب مروري جامع بر حسابداري مالي نوروش است.اين كتاب همه سرفصلهايي رو كه تو ارشد ازشون سوال مي يادو در برمي گيره و به نظر من از هر لحاظ كامله.از ويزگي هاي اين كتاب كه توسط 4تن از بزرگترين اساتيد حسابداري ايران نو شته شده تاكيد بر استانداردهاي حسابداري ايرانه و اينكه در پايان هر يك از15فصلش علاوه بر تستهاي تاليفي تستهاي كنكور سراسري و آزادو آورده كه مي تونه داوطلبانو با نحوه طراحي و سوال آمدن از هر سرفصل آشنا كنه.تو اين كتاب كه با فونت بسيار زيبا نيز مجلد شده لابلاي هر فصل به بررسي نكات مهم پرداخته و استانداردي رو كه مربوط به اون قسمت ميشه رو نيز آورده.

2-از كتب ديگر مالي مي توان به نشريه 160استانداردهاي حسابداري ايران اشاره كرد.البته توصيه ميشه كه تغييرات در چند تا استانداردو از سايت سازمان حسابرسي دانلود كنيد.اين كتاب با توجه به اينكه تو زمينه مالي از استانداردا زياد سوال مياد اهميت بسيار ويژه اي داره و مكمل اصلي مروري جامعه.

۳-كتاباي حسابداري مالي و صورتهاي مالي تلفيقي يدالله تاري وردي نيز از كتب جامع زيبا و روان حسابداري هستن كهبالاخص براي كساني كه پايه علمي ضعيفي دارن بسيار مثمر ثمر واقع ميشن.

به داوطلبان عزيز توصيه مي كنم به جاي خوندن كتابهاي متنوع و گاها ضعيف اين كتب را 3 يا 4 بار بخونن .

پس:

1-مروري جامع بر حسابداري مالي-نوروش و كرمي-انتشارات نگاه دانش و كتاب نو-2جلد

2-نشريه 160 سازمان حسابرسي

3-مجموعه پرسش هاي4گزينه اي استانداردهاي حسابداري-جمشيد اسكندري چاپ87 به بعد

4سه جلد كتاب حسابداري مالي يدالله تاري وردي- انتشارات ترمه-براي دانشجوياني كه پايه ضعيفي دارن

رياضيات و آمار

بهترين كتاب براي كساني كه پايه ي نسبتا خوبي در رياضي دارن (اونايي كه رياضي فيزيك و حتي تجربي خوندن ) همون كتاب رياضيات و كاربرد آن در مديريت تاليف هادي رنجبرانه ولي اگه پايه تون ضعيفه بهترين كتاب مي تونه كتاب رياضيات وكاربرد آن در مديرت تاليف اميد محموديان باشه .

در مورد آمارهم بهترين و كاملترين كتاب موجود كتاب آمار وكاربرد آن در مديريت تاليف هادي رنجبرانه كه آمارو به شكل ساده وروان وقابل فهم نوشته وضمنا سولات كنكور رو هم در پايان هر بخش آورده كه مي تونه خيلي مثمر ثمر باشه .

پس :

1-كتاب رياضيات و كاربرد آن در مديريت تاليف هادي رنجبران

2- كتاب رياضيات وكاربرد آن در مديرت تاليف اميد محموديان

3-كتاب موجود كتاب آمار وكاربرد آن در مديريت تاليف هادي رنجبران

حسابداري صنعتي:

همانطور كه مي دونيد درس صنعتي يكي از درسايي هست كه تو چند سال اخير نحوه طراحي ودرجه سختي سوالاش كاملا عوض شده.بنده باتوجه به اين تغييرات ودرصد50سال قبلم اين منابعو به دوستان عزيزومشتاقان كارشناسي ارشد پيشنهاد مي كنم:كتاب حسابداري صنعتي 1عثماني بدون شك بهترين كتاب موجود واسه صنعتي1هست كه از مفاهيم اوليه تا مباحث سفارش كار –هزينه يابي مرحله اي واضافه و كسر سربار و تخصيص هزينه رو شامل ميشه.اين كتاب با توجه به اينكه دكتر عثماني جزو طراحان ارشد بوده از منابع اصلي بوده ومطالعه دقيقشو همراه حل مسائل و تستاشو حتما توصيه ميكنم.درصورت مطالعه اين كتا ب اصلا لازم نيست صنعي1 اسكندري رو بخونيد.ضمناكتاب صنعتي 1هورن گرن ترجمه پارسائيانم اصلا كتاب جالبي نيست وتوصيه مي كنم وقت گرانبها تونو+4500تومن پول بي زبونو بي خود هدر ندين؟!

در مباحث صنعتي2 بهترين كتاب موجود حسابداري صنعتي2تاليف جمشيد اسكندريه كه ميشه ازش اگه نخواهيم اسمشو بزاريم سرقت علمي ولي كپي جزوات عثمانيه ومباحث هزينه يابي مشترك فرعي - جذبي مستقيم-تجزيه تحليل بت و سود روبه نحو عالي و روان توضيح داده از مطالب ديگه اين كتاب مبحث انحرافاته كه شايد دردسر سازترين قسمت واسه خيلي ها باشه كه پيشنهاد مي كنم اين كتابو بخونيد چون فرمولا روخيلي جالب وداخل جدول به تفكيك آورده و با كمي صبر و حوصله و تمرين مي تونيد اين مبحثو راحت ياد بگيرين.كتاباي ديگه ي صنعتي 2 كتاب صنعتي2مايكل ميهر ترجمه نوروشه كه البته مباحث صنعتي3 رو هم داخلش آورده واين كتابو بجز فصل12برآورد هزينه حتما بهتون توصيه مي كنم.اين كتاب كتاب مورد تاكيد دكتر اعتمادي از طراحان اخير صنعتي هم هست و توسالاي اخير خيلي ازش سوال مياد نمونش صفحه164اين كتابه كه تمرين12-25 اين كتاب چند تا سوال سال86شد!!!يا تمرين13-46 صفحه240كه 3تا سوال كنكور86 شد؟!كتاب بعدي صنعتي2 نمازي استاد تمام دانشگاه شيراز و استاد نمونه سال قبله كه البته بايد بگم اين كتاب كنكوري نيست و خيلي سطح با لا طراحي شده و اصطلاحات عجيبي متفاوت از كل كتاباي صنعتي موجود داره كه باعث گيچ شدنتون خواهدشد؟!پس نخونيدش بهتره ولي مي تونيد ا ز تمرينات سختش واسه كار كشيدن و درگير و مشغول كردن مغزتون استفاده كنيد.

صنعتي 3هم بهترين كتاب موجود كتاب اسكندريه كه بازم كپي جزوات عثمانيه و مابقي مطالب داخلش اومده و كتاب جالب و جامعيه.

واسه تست زني بهترين كامل ترين و جامع ترين كتاب موجود كتاب مجموعه تست هاي 4گزينه اي حسابداري صنعتي تاليف جمشيد اسكندريه كه واسه تثبيت و مرور مطالبي كه قبلا خوندين كاملا ضروريه ضمنا اين كتاب با درجه تشابه 90%از لحاظ تستا خيلي بهتر از كتا ب cpaعلي مصدره

ضمنا كتاب صنعتي سنجش تكميلي تاليف دكتر اعتمادي كتاب جالب و جمع و جوريه اينم اگه وقت داشتين بد نيست.البته اگه فقط براي دانشگاه آزاد مي خونين توصيه مي كنم وقتتون رو هدر ندين و فقط اين كتاب رو خوب بخونين و كتاب تست cpa علي مصدرو .(كتاب سوالات cpa علي مصدر براي كنكور سراسري هم مفيده)

چيزايي كه نبايد بخونيد جزوات بسيار بد پارسه-حسابداري صنعتي رضا درگاهي-حسابداري صنعتي1اسكندري-صنعتي1هورن گرن هست ضمنا 3جلد كتاباي سورن آبنوسم براي كسايي كه پايه شون ضعيفه مفيد هستش.

پس شد:

1- كتاب حسابداري صنعتي 1عثماني انتشارات ترمه

2- كتاب حسابداري صنعتي2تاليف جمشيد اسكندري-نشر حفيظ

3- كتاب صنعتي2مايكل ميهر ترجمه نوروش-انتشارات كتاب نو

4- كتاب حسابداري صنعتي3تاليف جمشيد اسكندري-نشر حفيظ

5- كتاب مجموعه تست هاي 4گزينه اي حسابداري صنعتي تاليف جمشيد اسكندري

6- كتاب صنعتي سنجش تكميلي تاليف دكتر اعتمادي

7- كتاب مجموعه سوالات cpa تاليف علي مصدر

حسابرسي:

مطمئنا درس حسابرسي يكي از راحت ترين و ساده ترين درسايي هست كه همه با اينكه فكر مي كنند درصد بالايي از اين درسو بايد بيارن خيلي كمترم مطالعش مي كنن..قبل همه بايد بدونين با اينكه حسابرسي از همه درسا ساده تره ولي همه اين درسوبالا ميزنن وشما بايد سعي كنيد تو رقابت كم نياريدو بالاتر از همه بزنيد؟چون آوردن درصدي بين50تا70درسته كه خوبه ولي شاهكار نيست اين درصدو كساني هم كه مطالعه كم هم دارن راحت ميارن پس اگه بخوايينتو گردونه رقابت از بعقيه سبقت بگيرين بايد بالاي70-80بزنيد وبراي اينكار منابع خوبي رو انتخاب كنيد.اول از همه بهتون پيشنهاد ميكنم همين تابستون حتي با هفته اي2ساعت هم كه شده كتب حسابرسي جلد1و2سازمان حسابرسي رو تمام كنيد تا چارچوب كلي اين درس دستتون بياد.بعدش مي تونيد از مهر به بعد ازكتاب سنجش تكميلي استفاده كنيد كه95%مطالب مهم داخلش گنجونده شده وشامل تست بصورت فصلي و تفكيكي هست.اين كتابو بهمراه نشريه استانداردهاي حسابرسي ايران حتما بايد مطالعه كنيد تا درصد بالايي بيارين ودر نهايت واز همه مهم تر تست زدن واسه اين درس تو3مااه آخره كه مي تونيد علاوه بر استفاده از كتاب سنجش تكميلي كه آخرش تستاي كنكورو داره از كتابپرسشهاي4گزينه اي حسابرسي كورش اماني وفاضلي استفاده كنيد كه به تفكيك هر استاندارد حسابرسي تست وپاسخ نامه تشريحي و جالبي رو داره و آزمون هاي حسابداران رسمي رو كه هر ساله كلي سواال تكراري ازش ميادو نيز داره.

البته سال گذشته كتاب مروري جامع بر حسابرسي دكتر نوروش بيرون اومد كه انصافا كتاب خوب و جامعيه و تقريبا تمام مطالب حسابرسي توش گنجونده شده پس توصيه من اينه كه اين كتاب رو بخونين بهترين كتاب تست حسابرسي هم كتاب تست cpa كوروش امانيه .

ضمنا جزوه پارسه يا كتاب جمشيد اسكندري هم با اينكه خوبن ولي اصلا لازم نيست بخونيدش چون كتاب سنجش از هر لحاظ كامل و جامع هست.

1- كتاب مروري جامع بر حسابرسي دكتر نوروش

2-حسابرسي جلد1و2سازمان حسابرسي – فقط جهت آشنايي با كليت مطالب

3-كتاب حسابرسي سنجش تكميلي-فهيم نژاد

4-مجموعه پرسش هاي چهار گزينه اي استانداردهاي حسابرسي-كورشش اماني-احمد فاضلي-انتشارات كيومرث

5-استانداردهاي حسابري ايران – مطالعه يك بار اين كتاب خالي از لطف نيست

6-حسابرسي جمشيد اسكندري يا جزوه پارسه - اختياري

7-كتاب تست cpa كوروش اماني

زبان تخصصي :

بهترين كتاب موجود در بازار براي زبان تخصصي حسابداري كتاب زبان تخصصي حسابداري تاليف دكتر اقوامي هستش كه هم كامل وهم نسبتا روان براي همين تو صيه مي كنم براي زبان فقط همين كتابو با دقت بخونين و تستاشم بهترين تستها هستن پس با وجود اين كتاب سراغ كتب ديگه نريد .

[ شنبه بیست و چهارم دی 1390 ] [ 21:59 ] [ نواب کونانی ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

به نام يگانه حسابدار حسابرس كه ترازنامه سند اندوخته هركس را بدون حسابسازي برايش تدوين مي كند و مالياتي اضافه بر دارايي او و اندوخته هايش نخواهد بست و تلفيقي بدون محافظه كاري و رضايت طرفين صورت نخواهد داد.

به امید آنکه بهترین باشیم و تشکر از حضورتان
نواب کونانی
امکانات وب
  • راهی به سوی آسمان
  • پرشین تم