حسابداری و حسابرسی
Accounting and Auditing 
قالب وبلاگ

منابع پیشنهادی برای آزمون دکترای حسابداری

تئوری حسابداری


· تئوری های حسابداری تالیف دکتر رضا شباهنگ

· تئوریهای حسابداری بلکویی ترجمه دکتر علی پارسائیان

· تئوریهای حسابداری هندریکسون جلد اول و جلد دوم

· تئوری های حسابداری ولک جلد اول و دوم

· تئوری های اثباتی حسابداری زیمرمن

· تئوری حسابداری ویلیام اسکات

· تئوری حسابداری شرودر

· تئوری های حسابداری دیگان


حسابداری مدیریت· حسابداری مدیریت رضا شباهنگ

· حسابداری مدیریت پرویز بختیاری

· حسابداری مدیریت استراتژیک حسن مدرکیان

· حسابداری مدیریت کارل مور و رابرت ژادیک ترجمه محمد عبده تبریزی و محسن دستگیر

· حسابداری مدیریت بلوچر. چن و لین ترجمه علی پارسائیان

· حسابدار مدیریت ارزش آفرینی در محیط پویا دکتر احمد مدرس و کیهان مهام

· مباحث نوین در حسابداری مدیریت

· حسابداری مدیریت هورون گرن ترجمه دکتر ایرج نوروش


حسابرسی· حسابرسی جلد اول و دوم سازمان حسابرسی

· حسابرس کامپیوتری ناصرآریا انتشارات سازمان حسابرسی

· فلسفه حسابرسی یحیی حساس یگانه

· مروری جامع بر حسابرسی حامد فیلی

· راهنمای آموزشی استانداردهای حسابرسی

· حسابرسی عملکرد و حسابرسی مدیریت سازمان حسابرسی


مدیریت مالی· مدیریت مالی دکتر رضا تهرانی

· مباحثی در تئوری و مدیرت مالی غلامرضا اسلامی بیدگلی

· تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری و مدیریت سبد اوراق بهادرار غلامرضا اسلامی بیدگلی

· نظریه های مالی نوین غلامرضا اسلامی بیدگلی

· مدیریت سرمایه گذاری رضا تهرانی

· مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته دکتر رضا راعی

· تصمیم گیری در مسائل مالی وکیلی فرد

· مدیریت استراتژیک مالی روث بندر ترجمه دکتر سید محمد اعرابی و دکتر محرم رزمجویی

· مدیریت مالی جلد اول و دوم هاشم نکومرام و همکاران

· مدیریت مالی راهبردی فریدون رهنمای رودپشتی

· مدیریت مالی جلد اول و دوم دکتر احمد مدرس و فرهاد عبدالله زاده

· تئوری نوین سرمایه گذاری جلد اول و دوم رابرت هاگن ترجمه پارسائیان

· تئوری های مالی کاپلند و وستون ترجمه رضا تهرانی و عسگر نوربخش


آمار· آمار و کاربرد آن در مدیریت دکتر عادل آذر و منصور مومنی

· آمار و کاربرد آن در مدیریت صدقیانی و ابراهیمی

· آمار و کاربرد آن در مدیرت هادی رنجبران

· آمار توصیفی دکتر علی مدنی


روش تحقیق و ماخذشناسی· روش تحقیق و ماخذ شناسی تالیف دکتر علی دلاور

· روش تحقیق دکتر هوشنگ تقی زاده

· روش تحقیق دکتر علی طبیبی


زبان عمومی و تخصصی· گرامر زبان عمومي ، تالیف عباس فرزام و کتاب 504 واژه ویژه آزمون تافل

· زبان تخصصي دكتر داوود اقوامي و زبان تخصصي آقاي عبدالرضا تالانه


مطالب مربوط به مباحث کلی حسابداری· مروری جامع بر حسابداری مالی دکتر ایرج نوروش و همکاران

· حسابداری صنعتی مرحوم احمد ظریف فرد.

 

منابع آزمون دکترای حسابداری که نواب کونانی دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد بروجرد معرفی کردن به شرح ذیل می باشد:تئوری حسابداری (ضریب3)

*       تئوریهای حسابداری 1و2 تالیف دکتر رضا شباهنگ

*       تئوری حسابداری 1 تالیف هندریکسون

*       مقالات مربوط به تئوری حسابداری چاپ شده در مجلات بررسی های حسابداری.

*       بلکویی-کلیه فصول

*       واتز و زیمرمن ۴فصل اول

*       نشریه ١١٣ سازمان حسابرسی

*       تئوری اسکات ترجمه پارسائیان دو جلد

*       تئوری حسابداری مالی دکتر نیکومرام و بنی مهد

*       (پیشنهاد می شود کتاب تئوری اثباتی و تئوری ولک ترجمه دکتر پارسائیان نیز مطالعه گردد. )


حسابداری مدیریت (ضریب 3)

*       حسابداری مدیریت تالیف دکتر رضا شباهنگ نشریه 131 سازمان حسابرسی

*       هزینه یابی هدف تالیف دکتر فریدون رهنمای رودپشتی

*       هزینه یابی فعالیت تالیف دکتر فریدون رهنمای رودپشتی

*       حسابداری بهای تمام شده 1و2و3 دکتر نوروش

*       حسابداری صنعتی.با تاکید بر مسائل مدیریتی- هورن گرن فاستر و داتار(دو جلد)

*       ترجمه دکتر پارساییان و بزرگ اصل وجلد سوم ترجمه دکتر

*       مبانی حسابداری مدیریت تالیف دکتر فریدون رهنمای رودپشتی

*       حسابداری مدیریت راهبردی تالیف دکتر فریدون رهنمای رودپشتی

*       حسابداری صنعتی 1و2و3 سورن ابنوس

*       حسابداری صنعتی 1و2و3 اسکندری

*       حسابداری مدیریت بلوچر ترجمه دکتر پارساییان

مدیریت مالی (ضریب 3)

*       کتاب مدیریت مالی 1و2 دکتر جهانخانی انتشارات سمت .

*       مدیریت مالی 1و2 دکتر وکیلی فرد

*       مدیریت مالی شریعت پناهی جلد 2

*       مدیریت مالی 1و2 دکتر تقوی( پیام نور)

*       مدیریت مالی 1و2 دکتر رهنما و.....

*       کتاب تست مدیریت مالی تالیف دکتر تهرانی .

*       مبانی مدیریت مالی و مهندسی ریسک تالیف دکتر راعی و سعیدی

*       مدیریت مالی راهبردی تالیف دکتر رهنما و دکتر نیکومرام

*       مبانی مدیریت مالی و مهندسی ریسک تالیف دکتر راعی و سعیدی

*       تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری و مدیریت سبد اوراق بهادار ترجمه دکتر اسلامی بیدگلی و دکتر هیبتی و دکتر رهنما

*       مدیریت سرمایه گذاری راعی

*       مدیریت نوین سرمایه گذاری هاگن ترجمه دکتر خدارحمی و دکتر پارسائیان

*       (پیشنهاد می شود کتاب مدیریت سرمایه گذاری جونز ترجمه دکتر تهرانی وکتاب ها و مجموعه مقالات دکتر رهنما نیز مطالعه گردد.


حسابرسی (ضریب 3(

*       نشریه 124 سازمان حسابرسی (استانداردهای حسابرسی ایران) تست های استانداردهای حسابرسی دكتر مهام و تستهای استانداردهای حسابرسی اسکندری

*       نقش اقتصادی حسابرسی در بازارهای آزاد و بازار های تحت نظارت ترجمه حامی امیر اصلانی نشریه 159 سازمان حسابرسی. کتاب خانم واندا والاس

*       فلسفه حسابرسی دكتر حساس یگانه

*       مفاهیم بنیادی حسابرسی ترجمه دکتر نیکخواه نشریه 121 سازمان حسابرسی

*       حسابرسی عملكرد مدیریت نشریه سازمان حسابرسی

*       حسابرسی داخلی ترجمه عباس ارباب سلیمانی نشریه 174 سازمان حسابرسی

*       حسابرسی کامپیوتری نشریه 83سازمان حسابرسی

*       دستورالعمل حسابرسی نشریه 150 و95 سازمان حسابرسی(البته یک فصل نشریه 95)

*       مقالات و مطالب مربوط به حاکمیت شرکتی ، حسابرسی ریسک

*       حسابرسی رویکردی یکپارچه 1و2 ارنز ترجمه پارسائیان

*       حسابرسی 1 اسکندری

*       حسابرسی 1 دکتر نوروش

*       راهنمای جامع حسابرسی عملیاتی نشریه 149 سازمان حسابرسی


زبان تخصصی (ضریب 4)

*       من کتاب هاگن ، بلوچر، هورن گرن و هندریکسون را خوانده بودم و به نظرم در کنکور سئوالها از همین کتابها انتخاب شده بود.


روش تحقیق و آمار (ضریب 2)

*       روش تحقیق در علوم رفتاری دکتر بازرگان

*       روش تحقیق دکتر طبیبی

 

آمار

*       آمار جلد 1 و 2 عادل آذر بهمراه کتاب سنجش تکمیل( که حاوی جواب سئوالات کتاب عادل اذرمیباشد)

*       تست های آمار کارشناسی ارشد مدیریت حسابداری ، و اقتصاد دانشگاه ازاد سالهای قبل


ضمنا سئوالات سالهای قبل آزمون دکتری حسابداری آزاد نیز در کتابی از انتشارات ترمه گردآوری شده است.

 

[ جمعه سی ام دی ۱۳۹۰ ] [ 12:34 ] [ نواب کونانی ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

به نام يگانه حسابدار حسابرس كه ترازنامه سند اندوخته هركس را بدون حسابسازي برايش تدوين مي كند و مالياتي اضافه بر دارايي او و اندوخته هايش نخواهد بست و تلفيقي بدون محافظه كاري و رضايت طرفين صورت نخواهد داد.

به امید آنکه بهترین باشیم و تشکر از حضورتان
نواب کونانی
امکانات وب
  • راهی به سوی آسمان
  • پرشین تم